Privacy

Deze verklaring gaat over de bescherming van uw privacy op het moment dat u contact opneemt met in2werelden.nl en daarbij persoonsgegevens met ons deelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG geven regels voor de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene. Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op deze website kunt u formulieren invullen om informatie op te vragen of om u in te schrijven voor de nieuwsbrief of een reactie achterlaten op berichten. Ook vindt u via onze website verschillende kanalen om met ons in contact te komen. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet van dienst zijn.

Wat doen we met uw gegevens?

In2werelden.nl gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal uw privacy daarbij zoveel mogelijk beschermen. Wij verwerken uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Wij beveiligen deze gegevens goed en delen de informatie in beginsel niet met anderen. De gegevens die u ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie of het stellen van een vraag, deze gegevens niet zomaar worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd.

Uw rechten

Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Meer informatie over dit onderwerp op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat samengevat om de volgende rechten:

  • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
  • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Het recht op dataportabiliteit: dit is het recht om uw gegevens mee te nemen naar een andere organisatie of daar naartoe over te laten dragen.

Klachtrecht: u kunt bij ons een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u er met ons niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens neem contact op met in2werelden.nl 

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel